1. Warunki ogólne
1.1 Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Bus24x7, zastrzeżonych i odpowiedzialnych za tej strony, zwany po prostu o nazwie "Bus24x7".
1.2 Przyjęcie tych warunków jest wymogiem koniecznym i niezbędnym do zastosowania Bus24x7.


2. Opis usługi
2.1. "Bus24x7" oferuje wszystkim użytkownikom, bezpłatnie, w sposób opisany poniżej w pkt 3.1, systemu informacyjnego Badania miały na celu pomóc użytkownikom w planowaniu wycieczki.

"Bus24x7" zawiera listę informacji autobusowe z harmonogramami, harmonogramy oraz taryf biletowych w zakresie danych uzyskanych z oficjalnej firmy i agencje. Jeśli użytkownicy intencją jest, aby dokonać rezerwacji biletów autobus, "Bus24x7" bezpośrednio prowadzić użytkowników na oficjalnej stronie internetowej firmy lub odpowiedzialnej Travel Agency.

2.2. "Bus24x7" zaleca wszystkim użytkownikom porównywanie wszystkich informacji uzyskanych na tej stronie internetowej bezpośrednio z oficjalnej firmy odpowiedzialnej za ofertę, i korzystać ze wszystkich ostrożność i zdrowy rozsądek przed dokonaniem transakcji. Jeśli istnieje różnica harmonogram, długość podróż lub zakres cenowy pomiędzy "Bus24x7" i oficjalnego firmy lub biura podróży, obowiązujący stan jest z oficjalnej oferty firmy lub biura podróży.

2.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje dostarczone przez niego bezpośrednio na stronie internetowej, a gwarantuje, że:
(i) opinię / stopa wykonana na danej firmy autobusowej lub biura podróży jest wynikiem prawdziwej poprzednich doświadczeń, które w rzeczywistości miały miejsce;
(Ii) nie jest właścicielem lub pracować dla recenzowanej / spółką, a nie wejścia treści na "Bus24x7", aby zaszkodzić i / lub faworyzować żadnej firmy, stacji radiowej lub innej działalności, w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek korzyści.

2.4 "Bus24x7", zapewnia, że ​​nie jest właścicielem lub pracują dla recenzowanej / spółką, a nie wejścia treści na "Bus24x7", aby zaszkodzić i / lub faworyzować żadnej firmy, stacji radiowej lub innej działalności, w celu w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiekolwiek korzyści.


3. Walne Wykorzystanie odpowiednich przepisów
3.1. "Bus24x7" jest wolny i może, w każdym czasie, nakładać specjalne opłaty i / lub wymagają danych rejestracyjnych do stosowania całości lub części Serwisu. W tym scenariuszu "Bus24x7" powiadomi wszystkich użytkowników o wysokości cen, sposobu płatności i sposobu opłata ta ma zastosowanie do korzystania z serwisu.

3.2. Biorąc pod uwagę "Bus24x7" zawiera wyłącznie informacje o trasach związanych z badań użytkownika i wskazuje innych stron internetowych zawierających usługi określone przez użytkowników, "Bus24x7" nie ma żadnego zaangażowania lub odpowiedzialność za sporządzenie zawartość. "Bus24x7" nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie za treść zewnętrznych tych stron internetowych, w tym spółek, trasy, długości podróży, harmonogramy oraz ceny. "Bus24x7" prezentować tylko takie treści informacyjny i nie gwarantuje legalność, dokładność, autentyczność, dostępności lub modernizacji, coraz wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami, śledztw, dochodzeń, działań lub roszczeń, sądowego lub innego rodzaju, odnośnie Usługa teraz wspomniano, które mają jako roszczenie, wśród innych czynników:
(a) naruszenie jakichkolwiek praw do osób trzecich, włączając, lecz nie ograniczając się do praw własności intelektualnej;
(b) naruszenie obowiązującego prawa lub postanowienia sądu lub innego organu; lub
(c) wystąpienie szkody materialne, moralne lub materiału do użytkowników lub osób trzecich.

3.3. "Bus24x7" odnosi się tylko do firm transportowych lub produktów innych firm, usług, informacje, nazwy handlowej, znaku towarowego lub każdej innej formie odniesienia, i nie stanowi ani nie oznacza poparcia, sponsorowania, mienia lub zalecenia. Wszelkie wzmianki w "Bus24x7" są tylko do celów identyfikacyjnych.

3.4. "Bus24x7" zapewnia tylko zawartości informacyjnej związanej z wycieczki, w tym spółek, trasy, długości podróży, długości podróży, harmonogramem i ceny biletów, i nie gwarantuje zgodności z prawem, dokładności, autentyczności, dostępności lub zmiany, coraz wolne od jakiejkolwiek odpowiedzialności , wszelkie badania, zapytania, działania lub skargi, pozew lub nie, w zakresie przewidzianym zawartości. "Bus24x7" nie jest i nie będzie odpowiedzialna za:
(i) wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej i informacji na stronach internetowych osób trzecich,
(ii) zastosowanie lub zaufanie umieszczane przez użytkowników w treści, oferuje lub usług tych stron internetowych stron trzecich;
(iii) wszystkie negocjacje lub udział w witrynach innych firm, w tym transakcji płatniczych na tych stronach internetowych, niezależnie od tego czy transakcje zostały wykonane lub nie, przez ołowiowej do takich stron internetowych osób trzecich lub bezpośrednio na "Bus24x7";
(Iv) innych firm stron WWW bezpieczeństwa;
(v) dostępność usług badanych w "Bus24x7";
(Vi) kwestie prywatności na stronach internetowych osób trzecich;
(Vii) płatności praw autorskich do zdjęć przesłanych przez użytkowników "Bus24x7";
(Viii) płatność do korzystania z obrazu praw licencyjnych do ludzi, którzy w końcu pojawiają się na fotografiach, które użytkownicy wysyłanych do "Bus24x7";
(ix) zdjęcia, które użytkownicy wysyłają bezpośrednio i za darmo "Bus24x7" powodując żadnych uszkodzeń danego obywatela, firmy autobusowego, dworca autobusowego lub innego rodzaju działalności lub zakładu.

3.5. Jeśli użytkownik wybierze się rejestrować żadnych informacji na "Bus24x7", należy zapewnić wyłącznie prawdziwe dane, dokładne i aktualizować je, gdy jest to konieczne, biorąc odpowiedzialność za ich dokładność.

3.6. Wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z udziałem użytkownika w budowaniu treści dostarczone przez "Bus24x7" będzie link tylko użytkownikowi i "Bus24x7".


4. Uprawnienie
4.1. Jeśli użytkownik jest poniżej 18 lub mniej niż obowiązującym pełnoletni w swojej jurysdykcji, możesz użyć "Bus24x7" towarzyszy i nadzorowane przez odpowiedzialnego, który zgodził się na warunki niniejszego Regulaminu użytku. Użytkownik, za pomocą "Bus24x7", oświadcza i potwierdzają, że mają prawo, autorytet oraz zdolność do poszanowania i przestrzegania wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie.


5. Prawa użytkownika
5.1. Z wyjątkiem przypadków, które są skierowane w przeciwnym razie użytkownik którzy wysyłają lub rozpowszechniać treści musi "Bus24x7":
(a) przyznają się do "Bus24x7" oraz ich oddziałów w sposób nieograniczony, wolny od opłat praw royalty lub jakimkolwiek innym kursie użytkowania, wieczystych, zbywalne i nieodwołalne prawo do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, rozpowszechnianie, publikowanie , tworzyć dzieł pochodnych, publiczne prezentowanie takich treści i uruchomić go na całym świecie we wszystkich mediach, znanych obecnie lub poczętych;
(b) udzielić "Bus24x7" i ​​jej podmioty stowarzyszone prawo do używania nazwy zgłosił, związane z treści;
(c) i gwarantuje, że: (i) posiada wszelkie prawa związane z delegowany lub rozpowszechniane treści; (Ii) mają uzasadnione prawo do publikowania i rozpowszechniania treści umieszczane przez niego w Serwisie; (Iii) treści przesyłane przez użytkownika do "Bus24x7" jest poprawny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację; oraz (iv) korzystanie, wdrażania lub inny rodzaj przekazywania takich treści nie narusza tej umowy i nie narusza prawo, albo spowodować uszkodzenie ciała lub podmiotu. Użytkownik udziela "Bus24x7" prawo do użycia wszystkie odpowiednie działania prawne w celu ochrony praw do treści dostarczone przez użytkownika na "Bus24x7" lub odpowiednich warunków użytkowania, jakąkolwiek osobę lub podmiot, która narusza lub grozi naruszenie takie prawa.

5.2. Bez uszczerbku dla pkt 5.1 powyżej, "Bus24x7" może używać wszystkich treści w sposób, w jaki chcesz użyć albo pasuje, i może, bez ograniczeń, usuwać, modyfikować, a nawet odrzucenia włączenia takiej treści na stronie internetowej. "Bus24x7" ma obowiązek oferowania użytkownikom płatności za wysyła użytkownikowi treści, jak również prawo do redagowania, usunięcia lub modyfikacji tych treści. "Bus24x7" nie zobowiązuje do przypisania użytkownikowi żadnych autorstwo za treść wysłany.

5.3. W przypadku stwierdzenia, że ​​Użytkownik zachowuje prawa własności lub integralność treści, użytkownik teraz oświadcza, że:
(a) nie ma prawa do żadnych danych dotyczących zawartości, lub jakichkolwiek wyników pochodnych aktualizacji lub takiej treści; i
(b) nie ma zastrzeżeń do publikacji, używania, modyfikowania, usuwania i "Bus24x7" zawartości poszukiwań lub jej filii i ewentualnych następców.


6. Prawa własności
6.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści, w tym, lecz nie ograniczając się do tekstów, fotografii, grafiki, filmów lub innych materiałów zawartych na "Bus24x7", jak również wszystkie ujawnione informacje dla użytkowników przez reklamodawców mogą być chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne intelektualnej praw majątkowych oraz prawo właściwe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie może kopiować, reprodukować, przekazywać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych z takich materiałów lub informacji, bez zgody odpowiedniego właściciela i / lub z "Bus24x7".

6.2. Odniesienia do produktów, usług, procesów lub innych informacji, nazwy handlowej, znaku towarowego, dostawcy lub jakiejkolwiek innej formie odniesienia nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez "Bus24x7".


7. Ograniczona gwarancja
7.1 Biorąc pod uwagę aktualny stan odnosząc technik komunikacji i transmisji elektronicznej danych internetowych, obsługi sprzętu komputerowego, a także możliwość strony osób trzecich zmianie bez uprzedzenia "Bus24x7", warunków handlowych, w tym, ale nie ograniczając się do, dostępność informacji transportowej, harmonogramów i taryf, "Bus24x7" nie gwarantuje, że:
(i) informacje będą dostępne ciągły, bezpieczny i wolny od błędów lub awarii, a
(ii) nie występują w końcu, różnicy między informacjami przekazanymi przez "Bus24x7" i innych stron internetowych.

7.2. "Bus24x7" nie daje żadnych gwarancji w zakresie dostarczanych informacji, wyraźnych lub dorozumianych.

7.3. "Bus24x7" nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne lub zaniechań związanych z cen, opłat, tekst lub zdjęcie. "Bus24x7" nie gwarantuje, że strona internetowa lub serwer są wolne od wirusów, "konie trojańskie" lub inne szkodliwe komponenty, będąc zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez tych składników.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z dowolnego materiału i / lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu będą na własne ryzyko, w szczególności w odniesieniu do elementów.


8. Ograniczona licencja
8.1. "Bus24x7" udziela ograniczonej licencji na używanie, kopiowanie i drukowanie porcje o treści witryny. Licencja taka podlega warunkom tym warunków użytkowania, w szczególności w odniesieniu do następujących pozycji:
(i) użytkownik może tylko kopiować i drukować fragmenty zawartości z witryny informacyjnej dla użytku osobistego i niekomercyjnego;
(ii) użytkownik nie może modyfikować strony internetowej i / lub jego zawartości pochodnych;
(iii) wszelkie drukowane wyświetlanie treści witryny powinny być oznaczone w następujący sposób: "zawartość pochodnej z witryny internetowej należącej do" Bus24x7 ". Wykorzystanie i reprodukcji tego materiału podlega warunkom z" Bus24x7 ";
(iv) użytkownik nie może usunąć lub zmodyfikować żadnych praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji zawartych w miejsce prac;
(v) użytkownik nie może korzystać z żadnych "eksploracji danych", "robota", "robotów" i podobne, w celu zebrania danych lub treści metody ekstrakcji na miejsce prac;
(vi) użytkownik nie może reprodukować, tworzyć prac pochodnych, rozpowszechniać lub wyświetlać witryny lub jakiejkolwiek jego zawartość, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tym okresie użytkowania;
(vii) użytkownik nie może utrzymywać, przechowywać, powielać informacji z innymi użytkownikami, z wyjątkiem przypadków, w których wniosek lub akcji opinii;
(viii), użytkownik nie może tworzyć i przesyłać niechcianych wiadomości jako spam lub wpływać na stronach internetowych użycia przez innych użytkowników;
(ix) Użytkownik nie może przenosić wirusy, "konie trojańskie" lub inne aplikacje destrukcyjne;
(x), użytkownik nie może zmusić mechanizmy, aby hasła użytkowników lub naruszają zaszyfrowanych stron;
(xi) użytkownik nie może powielać żadnej części Serwisu;
(xii) użytkownik nie może wykonywać czynności, które mogą spowodować szkody w infrastrukturze witryn.

8.2. Jak podano w punkcie 8.1 powyżej, użycie części lub całości "Bus24x7" treści bez uprzedniej pisemnej zgody "Bus24x7" jest zabronione i będzie rozwiązać licencję udzieloną zgodnie z pkt 8.1. Nieautoryzowane wykorzystanie narusza obowiązujące prawo, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich, znaków handlowych i innych obowiązujących przepisów prawnych. Z wyjątkiem wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, terminy z tego okresu użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie licencji do praw własności intelektualnej, czy to przez działania, zaniechania, wykluczenie, domniemanie lub innego zezwolenia licencji. Licencja udzielana jest na podstawie sekcji 8.1 odwoływalnej w każdej chwili, niezależnie od wcześniejszego powiadomienia przez "Bus24x7".

8.3. "Bus24x7" udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, aby utworzyć hiperłącze do zawartości stron internetowych dla celów niekomercyjnych, pod warunkiem że taki związek nie dotyczy "Bus24x7" lub któregokolwiek z jej zawartości w fałszywe, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub wszelkie inne obraźliwe sposób. Zabrania skojarzyć "Bus24x7" do jakiejkolwiek strony internetowej i / lub nośnika (drukowanej lub nie), która zawiera jakieś materiały dla dorosłych, nielegalne lub innego materiału, który jest obraźliwe dla ogólnych zwyczajów i obyczajów.

8.4. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w punkcie 8.1 powyżej, użytkownik nie otrzyma praw lub licencji przez działanie, zaniechanie, implikację lub w jakiejkolwiek innej formie patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub prawa własności, z "Bus24x7" lub osób trzecich. Żadna z informacji zawartych na stronie internetowej może być interpretowane jako przyznanie, przez działanie, zaniechanie, implikację lub w jakikolwiek inny sposób. Takie prawa przyznane użytkownikowi, może zostać odwołane w każdym czasie.


9. Postanowienia ogólne
9.1. Tytuły z postanowień niniejszych Warunków użytkowania są wstawiane tylko dla wygody. Takie tytuły i wyrażenia nie zmienia charakteru tej umowy i nie ma żadnych skutków prawnych ani umownych.

9.2. Użytkownik nie wyrzeka się pakt i będzie dochodzić roszczeń lub wszelkich roszczeń przeciwko "Bus24x7", swoich oddziałów lub filii lub ich odpowiednie swoich dyrektorów, pracowników lub agentów wynikających z lub w jakimkolwiek związku z wykorzystaniem stron internetowych, jak również w dowolnym stosunku do ogólnej zawartości dostępnej na stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, wszelkie roszczenia lub skargi związane z domniemanym naruszeniem praw własności, błędu zawartości strony internetowej, lub twierdzi, że "Bus24x7" posiada lub powinien zabezpieczać lub obrony. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

9.3. Jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, które uważa się za zakazane, nieważne lub niewykonalne w żadnym wypadku unieważnienia lub wpłynąć na jej jako całości lub pozostałych postanowień niniejszych warunków użytkowania.


10. Zawiadomienie
10.1. Wszystkie zawiadomienia lub komunikacji między użytkownikiem a "Bus24x7" należy dokonać ręcznie pisania, poprzez e-mail lub profilu społecznego na Facebooku. "Bus24x7" może ujawniać informacji lub wiadomości za pośrednictwem strony internetowej w celu poinformowania użytkowników żadnych zmian w przewidzianym treści lub warunków użytkowania, a także związane z innych istotnych kwestii.

10.2. "Bus24x7" zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji któregokolwiek z warunków zawartych w tym zakresie korzystania z witryny internetowej lub polityki lub wytycznych Serwisu w dowolnym czasie i według własnego uznania. O ile wyraźnie określone w tym warunków użytkowania, wszelkie zmiany lub modyfikacje działania są skuteczne z chwilą delegowania rewizji tego warunków użytkowania na stronie internetowej, a dalsze korzystanie z Serwisu będzie przyjęcie takich zmian i / lub modyfikacje.

10.3. Użytkownik powinien regularnie dokonywać przeglądu warunków użytkowania, zintegrowanych polityk i dokumentów WWW, aby zrozumieć zasady i warunki, które są przedmiotem użytkowania stron. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowych warunkach, z późniejszymi zmianami, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.